BẢNG ĐỔI ĐƠN VỊ
  TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẢI
TÍNH TỔN THẤT ÁP
  TÍNH BÌNH CHỨA
  BẢNG ĐỔI THỂ TÍCH
 
     TÍNH TỔN THẤT ÁP LỰC  
Dùng dấu chấm để chỉ số lẻ,không dùng dấu chấm cho đơn vị ngàn !
Lưu lựợng V m³/phút  
Chiều dài ống L m  
Đường kính ống Id mm  
Áp lực làm việc p bar(a)
Tổn thất áp lực  Δ p   bar
Tính đường kính ống
Tính chiều dài ống