BẢNG ĐỔI ĐƠN VỊ
  TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẢI
TÍNH TỔN THẤT ÁP
  TÍNH BÌNH CHỨA
  BẢNG ĐỔI THỂ TÍCH
 
     BẢNG TÍNH CHIỀU DÀI ỐNG  
Dùng dấu chấm để chỉ số lẻ,không dùng dấu chấm cho đơn vị ngàn !
Lưu lựong  V m³/phút  
Áp lực tổn thất Δp bar  
Đường kính ống      Id mm  
Áp suất làm việc       p bar(a)
Chiều dài ống   L m
TÍNH TỔN THẤT ÁP LỰC
TÍNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG